Integrovaný operační program

Základní informace o IOP:

Schválen:

  • Usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo výkonem funkce ŘO IOP určeno MMR
  • Usnesením vlády ČR č.197/2007 ze dne 28. 2. 2007 byl IOP schválen vládou ČR
  • Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí dne 20.12.2007

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy:

  • modernizace veřejné správy,
  • zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
  • podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zahájilo v rámci IOP výzva číslo 17 realizaci projektu „Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví“ evidenční číslo CZ.1.06/1.1.00/17.09399.

Cílem v projektu řešeného rozšíření agendových registrů, je zkvalitnit výkon veřejné správy v resortu zdravotnictví ČR, jmenovitě racionalizovat administrativní postupy v oblasti regulace nelékařských zdravotnických povolání tvorbou nového agendového systému, v rámci implementace vytěžovacích a geoanalytických nástrojů zajistit efektivní tvorbu podkladů pro strategické plánování a řízení v oblasti Státního zdravotního dozoru a rozšířením komunikační a integrační platformy budou konsolidovány lokální indexy úložišť obrazových informací do jednotného systému přístupného pověřeným zdravotnickým zařízením. Projekt přímo navazuje na realizované projekty spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj „Šance pro Váš rozvoj“ s názvem „Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS, reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06382 a projekt s názvem „Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru“, registr. číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003“.

Projekt bude realizován ve 3 dílčích logických celcích, jejichž výstupy jsou:
1. Registr nelékařských pracovníků,
2. Vytěžování dat a geoanalýzy v registrech IISHS,
3. Rozšíření komunikační a integrační platformy s cílem konsolidovat lokální indexy úložišť obrazových informací do systému přístupného pověřeným zdravotnickým zařízením).

Projekt „Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví“ CZ.1.06/1.1.00/17.09399 Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy je plánován s celkovými náklady ve výši 63 mil. Kč (dotace ze strukturálního fondu ERDF činí 52,6 mil Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 9,3 mil Kč, nezpůsobilé výdaje způsobené rozhodnutím část projektu realizovat z vlastních zdrojů činí 1,1 mil Kč). Způsobilé výdaje jsou v součtu 62,9 mil Kč.

Plánovaný termín pro ukončení realizace projektu je 30. 11. 2015.

VŘ k projektu Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví „CZ.1.06/1.1.00/17.09399“:

Dodávka HW

Licence související s navazujícími agendovými registry

Informace o projektu „23 - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy“, registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06382

V rámci výzvy č. 07 Elektronizace služeb veřejné správy z Integrovaného operačního programu byl schválen projekt v oblasti podpory 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 23 - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy, registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06382.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR a je realizován Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy jako příjemcem finanční podpory.

Dokumentace k veřejným zakázkám:

Řízení projektového portfolia

Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti

Vytvoření a implementace základu JTP

Služby technické podpory

Právní služby

Poskytování služeb Kompetenčního centra ICT

KSRZIS - Kompetenční centrum ICT - Pořízení HW a SW

VZ - nákup stravovacích poukázek

KSRZIS - Nákup stravovacích poukázek

Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry

Pracovní stanice

Nákup 30 kusů pracovních stanic

Nákup notebooků

Pořízení strojů a zařízení ICT (dodávka HW)

Projektové a architektonické služby ICT

2b – Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry

Nákup 35 kusů pracovních stanic

Nákup multifunkčních síťových tiskáren

Posílení kritické infrastruktury MZ NET – rozšíření kapacity diskových polí a zálohovací robotická knihovna

Nákup pracovních stanic a notebooků

Specializované právní služby pro KSRZIS

Nákup pracovních stanic All In One

Nákup licencí

Licence související s navazujícími agendovými registry

Nákup hardware pro realizaci projektu

Přílohy

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace