Registry hygienické služby

Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací ( IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů) , jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni. Navrhnout zařazení práce do některé z kategorií 1 – 4 je povinností zaměstnavatele (práce jsou zařazovány podle stoupající míry rizika, kategorie 1 a 2 jsou nerizikové, kategorie 2R, 3 a 4 vyjadřují existenci určitého rizika pro zdraví a pracovníci musí být chráněni, případně musí pracovat v určitém režimu a vždy musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky v předem určených intervalech). Orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne na základě předložených podkladů (např. výsledků měření faktorů pracovního prostředí), zda je návrh správný, vydá zaměstnavateli v tomto smyslu rozhodnutí a zařadí kategorizované práce do evidence v IS KaPr. KaPr eviduje všechny subjekty, které prošly kategorizací. Shromažďuje data o sledovaných subjektech a jejich struktuře, tzn. jaké mají provozovny, jaké práce se v nich vykonávají a kategorie těchto prací. Důležitou součástí registru jsou záznamy o kontrolách: jaký byl jejich výsledek a kdy se mají opakovat.

Kromě evidence umožňuje IS Kapr plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů, případně za celou ČR (Státního zdravotní ústav a MZ). Registr KaPr současně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Údaje o kontrolovaných subjektech jsou až po úroveň provozovna doplněny o geografické souřadnice, proto lze zjištěná data presentovat i v mapových výstupech.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace