Registry hygienické služby

Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr předmětů běžného užívání je využíván k evidenci výsledků hygienického dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde o hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let.

Do registru jsou zaznamenávány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a kontrolovaných výrobků, výsledky laboratorního vyšetřování výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích.

Situaci na trhu kontrolují pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání (PBU) kontrolami u výrobců, dovozců, distributorů a v tržní síti. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic. Registr PBU následně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (hlavně §19, §20, §21, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29)
  • vyhláška č. 448/2009 Sb., o kosmetických prostředcích
  • vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
  • vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
  • Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) příloha XVII
  • Nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace